Kaedah Fiqhiyyah al-adatu muhakkamah dalam muamalat Islam

PENGENALAN
Al-Adatu Muhakkamah merupakan kaedah yang kelima daripada kaedah-kaedah fiqhiyyah yang utama. Di dalamnya terkandung pula beberapa kaedah furu’ yang lain. Di dalam tulisan ini, tumpuan perbincangan diperkecilkan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalat sahaja.

Perbincangan berkenaan penggunaan adat atau ‘urf sebagai penentu hukum dalam muamalat ini telah disentuh oleh ulama al-mutaqaddimin (terdahulu) yang terkemuka seperti al-Imam Al-Suyutiy (911H) yang telah membincangkan masalah jual beli al-mu’atah , iaitu seorang membeli barang daripada penjual yang hanya menerima harga tanpa menyatakan ijab dan qabul, yang pada dasar hukumnya dalam mazhab al-Imam al-Syafi’iy adalah tidak sah . Tetapi oleh kerana kebiasaan atau al-adah itu diambil kira maka jual beli tersebut menjadi sah. Keyataan ini juga mendapat sokongan daripada al-Imam al-Nawawi . Kedua-dua imam al-Suyutiy dan al-Nawawi adalah daripada mazhab al-Syafi’iy.

Perbincangan mengenainya diteruskan oleh ulama al-mu’asirah (kini) seperti Muhammad al-Zuhayliy (1999) yang menyatakan “sekiranya berlaku jual beli yang tidak dinyatakan dalam akad sama ada bayaran secara tunai atau tangguh, dan diketahui di antara mereka secara kebiasaannya bayaran dijelaskan selepas seminggu atau sebagainya, maka pembeli tersebut pada masa itu tidak perlu (diwajibkan) menjelaskan bayaran barang tersebut serta merta, dan meninggalkan amalan biasa (dalam mazhab al-Syafi’iy). Dalam keadaan ini, adat atau kebiasaan mereka berada pada kedudukan yang disepakati secara jelas”.

Penulis Melayu (Ab. Latif Muda & Rosmawati Ali, 2000) juga ada memperkatakan tentang masalah pengambilan al-adah di dalam menentukan sesuatu hukum dalam muamalat. Mereka menyatakan “seorang membeli barang dengan membayar deposit atau pendahuluan sahaja. Namun sebelum ia mengambilnya, harga barang telah naik. Penjual tidak boleh membatalkan jual beli tersebut atau menjualnya kepada orang lain dengan alasan jual beli belum terlaksana sepenuhnya, kerana adat kebiasaan masyarakat setelah dibayar sebahagian daripada jumlah harga barang, dianggap telah berlaku akad. Dalam keadaan ini, adat dikira sebagai perujuk.”

FAHAM AL-‘ADAH ATAU AL-‘URF DALAM MU’AMALAT
Perbincangan berkenaan dengan definisi al-‘adah atau al-‘urf telah mendapat sambutan yang agak hangat dalam kalangan para ulama. Ada di antara mereka yang tidak membezakan keduanya dan ada yang membezakannya. Namun sekiranya kedua-dua al-‘adah dan al-‘urf dilihat dari sudut mu’amalat maka akan terlihatlah perbezaannya yang amat ketara.

Sekiranya di dalam bidang ibadah, penggunaan gantang untuk membayar zakat dan cupak untuk membayar fidyah tetap tidak berubah mengikut perubahan zaman. Tetapi di dalam bidang muamalat seperti jual beli, maka penggunaan cupak dan gantang bukan sahaja tidak digunakan bahkan tidak dikenali oleh generasi hari ini.

Definisi al-‘adah
Sekiranya dilihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab, al-‘adatu bermaksud sesuatu yang berulang-ulang . Ia sesuai diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai kebiasaan. Ab Latif Muda mentakrifkan adat sebagaimana yang difahami daripada perkataan Arab itu “sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Apa yang penting ia dapat diterima oleh akal manusia dan ia dilakukan secara berulang-ulang” .

Definisi al-‘urf
Kamus-kamus Arab menyatakan maksud ‘urf sebagai seerti dengan ma’ruf iaitu sesuatu yang diketahui manusia daripada segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan itmi’nan . Manakala di dalam bahasa Melayu, ia sesuai diterjemahkan sebagai sesuatu yang difahami sebagai adat seperti adat resam, adat pepatih, adat Melayu dan sebagainya. Kerana adat-adat tersebut dikenali dalam kalangan orang-orang Melayu, Minangkabau dan lain-lain.

Definisi Mu’amalat
Mu’amalat bermaksud urusan yang melibatkan kewangan (المالية) di antara dua orang atau lebih seperti al-Salam, al-Rahn dan sebagainya . Ada dalam kalangan penulis yang menterjemahkannya sebagai “harta dan konsepnya seperti yang dinyatakan dalam Islam” .

Kesimpulan
Dalam bidang muamalat, al-‘adah atau kebiasaan yang diamalkan oleh manusia boleh berubah dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi malah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya dalam bidang jual beli seperti yang disebutkan, kebiasaan yang diamalkan oleh generasi hari ini menggunakan alat sukatan dan timbangan dalam kilogram telah berbeza daripada generasi dahulu.

Begitu juga kebiasaan (al-‘adah) pada suatu masa mereka berjual beli dengan menyatakan ijab dan qabul, kemudian berubah kepada bay’ al-mu’atah (bertukar tangan) sahaja. Kebiasaan kini orang membayar dengan tunai dan kad kredit atau kad debit tetapi tidak mustahil datang suatu masa orang tidak lagi menggunakan tunai langsung. Itulah kebiasaan (al-‘adah) yang akan berubah-ubah mengikut keadaan suatu generasi.

Tetapi ‘urf atau adat resam sesuatu bangsa atau kumpulan manusia itu diwarisi turun temurun dan mustahil akan berubah. Pepatah “biar mati anak asal jangan mati adat” jelas menggambarkan pegangan mereka kepada adat adalah amat kuat.

Oleh yang demikian, persoalan mengapa pilihan para ulama menggunakan kaedah al-‘adah muhakkamah berbanding al-‘urf muhakkam nampak jelas sekiranya dilihat daripada segi bidang muamalat.

KELAYAKAN ‘URF SEBAGAI HUJJAH DALAM MUAMALAT.
Sebelum perbincangan dilanjutkan terlebih dahulu dinyatakan beberapa signifikan yang menjadikan adat (kebiasaan) atau ‘urf sebagai hujjah bagi menentu hukum dalam muamalat. Dr. Abd al-Karim Zaydan (1994) telah menggariskan tiga perkara seperti berikut  :

i. Adat atau urf yang baik.
Syariat Islam tidak pernah mengetepikan adat atau ‘urf yang baik yang mendatangkan kebaikan pula kepada masyarakat seperti bai’ al-Salam. Walaupun ia tidak thabit melalui nas sorih, namun amalan ahli Madinah yang baik itu diteruskan. Sebaliknya jual beli tamar dengan tamar walaupun ia juga merupakan ‘urf mereka, ia tidak dibenarkan kerana berlawanan dengan nas syarak yang mengharamkan riba.

ii. Adat atau urf yang telah diamalkan secara menyeluruh menjadi suatu ijma’ .
‘Urf merupakan suatu perkara yang kadang-kadang mempunyai kuasa tersendiri ke atas perilaku masyarakat, oleh yang demikian meraikannya adalah lebih mudah disamping ia meringankan kesakitan (beban) . Begitu juga sekiranya ‘urf itu diamalkan secara berterusan oleh kebanyakan ahli masyarakat ia boleh dianggap seoalah-olah suatu ijma’ dalam kalangan mereka. Ijma’ pula merupakan suatu yang dianggap dalil bagi melayakkan sesuatu menjadi hujjah.

iii. Adat atau ‘urf boleh dianggap sebagai ijma’ al-sukuti.
Urf telah mendapat perhatian para fuqaha dalam amalan ijtihad mereka sepanjang zaman dan amalan tersebut tidak pula mendapat bantahan daripada fuqaha yang lain membuktikan bahawa ia merupakan sesuatu yang layak dijadikan hujjah.

SYARAT PENGGUNAAN KAEDAH “العادة محكمة” DALAM MUAMALAT
Dr. Abd al-Karim Zaydan juga telah menggariskan empat perkara yang menjadi syarat  bagi sesuatu ‘urf itu boleh dijadikan hujjah dalam sesuatu urusan mu’amalat.

1. Urf yang tidak berlawanan dengan nas syarak.
Iaitu sesuatu ‘urf atau mana-mana bahagiannya hendaklah tidak berlawanan dengan nas syarak. Contohnya mengembalikan barang yang disimpan (الوديعة) kepada isteri atau anak orang yang membuat simpanan. Urf ini tidak berlawanan dengan syarak kerana ia tidak pernah menetapkan hanya penyimpan sahaja yang boleh mengambil barang simpanannya. Sebaliknya jual beli pakaian yang mendedahkan aurat, walaupun ia merupakan adat sesuatu tempat tetapi sebahagian hasil daripada jual beli itu melanggar syariat iaitu membuka aurat, maka ia tidak dibenarkan.

2. Urf yang paling biasa.
Iaitu suatu urf yang diamalkan oleh kebanyakan ahli sesuatu masyarakat. Kecuali sedikit sahaja yang tidak mengamalkannya. Hal ini kerana sesuatu yang menjadi pilihan ramai tidak mungkin akan hilang dengan mudah.

3. Urf yang masih diamalkan.
Iaitu urf berkenaan masih berjalan dalam masyarakat pada masa akad. Bukannya urf yang pernah diamalkan dahulu dan kini sudah tidak diamalkan lagi, maka ia tidaklah dibenarkan.

4. Urf yang sunyi daripada perkataan atau perbuatan yang bersalahan.
Iaitu kebiasaan sesebuah perniagaan itu mengamalkan jualan secara ansuran tetapi kedua-dua penjual dan pembeli bersetuju untuk membeli dalam keadaan tunai. Pada masa kini ianya seperti syarikat “singer” atau “courth mammoth” yang membenarkan juga pembeli membuat bayaran tunai, maka pada masa itu akad tidak perlu ditetapkan hanya kepada ansuran sahaja.

KAEDAH-KAEDAH PECAHAN DALAM MUAMALAT.
Berikut disenaraikan kaedah-kaedah pecahan  daripada kaedah “العادة محكمة” yang mendapat perbincangan ulama dalam bidang muamalat. Antaranya:

1. الممتنعُ عادةً كالممتنعِ حقيقةً
Sesuatu yang ditegah secara kebiasaannya adalah suatu yang dapat diterima pada hakikatnya. Contohnya seseorang mendakwa barang yang dibeli oleh seorang yang lain itu adalah miliknya, maka sudah tentu dakwaan tersebut tidak dapat diterima kerana ia suatu yang tidak berlaku (ditegah) daripada sudut hakikatnya.

2. استعمالُ الناسِ حجةٌ يجبُ العملُ بها
Sesuatu yang menjadi amalan kebiasaan masyarakat adalah dianggap hujjah dan wajib beramal dengannya. Sudah tentulah selama mana ia tidak bertentangan dengan nas syarak. Sebagai contoh kebiasaan amalan dalam masyarakat yang membeli almari atau perabot, kos penghantarannya adalah ditanggung oleh penjual dan barang tersebut (jual belinya akan sempurna apabila ia) diterima di rumah.

3. الحقيقةُ تُترَكُ بِدَلالةِ الْعَادَةِ
Ulama telah bersepakat bahawa sekiranya pertembungan berlaku di antara hakikat dan majaz hendaklah ditarjihkan hakikat. Manakala sekiranya bertembung antara hakikat dan adat maka hendaklah ditarjihkan adat yang mempunyai petunjuk atau penjelasan dalil. Hakikat yang diketepikan itu pula adalah apabila ia ada sekatan atau halangan. Namun sekiranya hakikat tidak mempunyai halangan atau sekatan maka pada masa itu hakikatlah yang diamalkan.

Contohnya seseorang telah menulis di atas kertas dengan tulisannya sendiri bahawa ia telah melepaskan si fulan daripada hutangnya, maka hutang tersebut dianggap telah terhapus kerana adat menjelaskan iqrar dengan penulisan diterima sebagai iqrar dengan percakapan .

4. التعيِينُ بِالعُرفِ كَالتَّعيِينِ بِالنَّصِ
Sesuatu penetapan hukum berdasarkan ‘urf adalah sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan oleh nas. Contohnya seorang yang menyewa sebuah kedai di kawasan bazar jualan kain, tidak boleh menjalankan perniagaan menukang besi atau membuat roti, atau sebarang pekerjaan yang boleh mendatangkan kesusahan kepada jiran-jirannya .

5. المعروفُ عُرفًا كَالْمَشروطِ شَرطًا
Sesuatu yang telah diketahui umum dan telah menjadi ‘urf hendaklah dilaksanakan secara nyata tanpa meletakkan syarat. Ia hendaklah diraikan sebagaimana yang diketahui umum secara jelas. Contohnya seorang membeli komputer desktop tidak perlu disyaratkan membeli keyboard, mouse, moniter, cpu dan sebagainya. Kaedah ini juga disebut pada tempat yang lain sebagai المعروفُ بَين التجارِ كالمشروطِ بينَهم

BIDANG MU’AMALAT
Kaedah “العادة محكمة” dalam bidang mu’amalat yang paling banyak mendapat perhatian para ulama untuk membincangkannya adalah yang bekaitan dengan urusan jual beli. Fenomena ini (jika boleh dikatakan) berlaku kerana ia (jual beli) merupakan bidang mu’amalat yang sering diamalkan dalam sesebuah masyarakat tanpa mengira jantina, tahap pendidikan, tahap ekonomi malah umur seseorang individu itu sendiri.

Manakala bidang-bidang lain seperti sewaan hanya diamalkan oleh orang yang perlu menyewa, begitu juga pinjaman, gadaian, syirkah dan sebagainya. Maka sudah tentu ia tidak mendapat begitu banyak perhatian dan perbincangan dalam kalangan fuqaha sama ada golongan al-mutaqaddimin atau al-mu’asirin.

MUAMALAT YANG DIASASKAN DARIPADA KAEDAH “العادة محكمة”
1. Bai Al-Salam (السلم)
Iaitu jual beli melalui tempahan seperti menempah pakaian, makanan dan sebagainya dengan didahulukan bayaran manakala barang akan diserahkan kemudian setelah tempahan tersebut selesai. Ia adalah satu-satunya bidang mu’amalat yang diasaskan oleh amal ahli Madinah (urf) berbanding jual beli (البيع), hutang, sewaan, qard al-hasan dan lain-lain yang diasaskan oleh nas syarak samada al-Quran ataupun al-Hadith.

Dr Mustafa al-Bugha telah menyatakan bahawa bai al-salam ini berasal daripada jual beli barang yang tidak ada (بيع المعدوم) namun oleh kerana keperluan masyarakat maka ia dikecualikan daripada kategori tersebut . Beliau juga menegaskan bahawa hadith Abd al-Rahman yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhariy dan sebuah lagi hadith Ibnu ‘Abbas yang diriwatkan oleh kedua-dua imam al-Bukhariy dan Muslim, serta ayat ke-282 surah al-Baqarah semuanya berkaitan dengan hutang. Maka oleh kerana hutang telah diharuskan oleh syarak maka jual beli secara tempahan (bay’ al-salam) juga adalah harus .

2. Jual beli (البيع)
Pensyariatan jual beli adalah berdasarkan ayat al-Quran (surah al-Baqarah: 275). Manakala dalam bidang jual beli ini, kaedah “العادة محكمة” diguna pakai untuk mengharuskan perkara-perkara seperti berikut:

2.1 Bai al-Mu’atah (pertukaran tangan).
2.2 Jual beli dengan bayaran deposit .
2.3 Menentukan alat untuk sukatan atau timbangan dalam jual beli.
Ahli Baghdad menggunakan cupak yang dikenali sebagai cupak Baghdad.
2.4 Penggunaan mata wang bagi tujuan pembayaran.
Setiap tempat menggunakan mata wang yang tersendiri.

3. Sewaan atau upah (الإجارة)
Pensyariatan sewaan atau upah adalah berdasarkan ayat al-Quran (surah al-Talaq: 6) dan sebahagian ulama seperti Dr. Mustafa al-Bugha menjadikan ayat 26 surah al-Qashash yang mengisahkan Nabi Musa diupah oleh Nabi Syuaib dengan dikahwinkan anak perempuannya .

Manakala dalam bidang sewaan atau upah ini, kaedah “العادة محكمة” diguna pakai untuk mengharuskan perkara-perkara seperti berikut:

3.1 Perihal barang keperluan akibat daripada alat yang disewa.
Seorang yang menyewa mesin jahit maka ia tidak memasukkan pembiayaan benang di dalam akad sewaan tersebut . Begitu juga orang yang menyewa kereta tidak boleh menuntut harga petrol daripada tuan punya kenderaan.
3.2 Kewajipan membayar upah.
Seorang yang menyerahkan kain kepada tukang jahit tidak perlu mensyaratkan upah bagi pekerjaan tersebut kerana kebiasaan setiap pekerjaan dibayar upah. Maksudnya syarat untuk membayar upah tidak diperlukan dalam akad .

4. Pawah
Pawah adalah bentuk upah memelihara binatang yang diamalkan oleh sebahagian penduduk di beberapa kawasan di Malaysia dan menjadi adat atau curf sehingga kini. Sekiranya mereka memawah lembu betina untuk dipelihara oleh seseorang, anak pertama dan kedua akan dikembalikan kepada hak milik tuannya yang asal manakala anak ketiga akan menjadi milik orang yang memelihara (sebagai upah). Seterusnya anak keempat dan kelima akan kembali kepada tuannya dan anak keenam menjadi hak milik orang yang memelihara dan begitulah seterusnya.

Imam al-Qurtubi (671H) di dalam menghuraikan ayat 26 surah al-Qashash beliau berpendapat “tidak harus akad al-Ijarah yang difahami sebagai pawah. Iaitu menetapkan upah memelihara binatang dengan anak yang bakal dilahirkan oleh binatang berkenaan. Kerana sesuatu yang belum terjadi itu merupakan sesuatu yang belum pasti.”

Sekiranya dirujuk kepada tafsiran ini, maka ‘urf sebegini tidak boleh diamalkan sebagai sebahagian dari al-Ijarah. Namun sekiranya ‘urf sebegini diambil kira sebagai asas bagi menentukan keharusan akad pawah maka ia dibolehkan kerana selama ini ia berjalan dalam masyarakat tanpa menimbulkan sebarang persengketaan.

ISU SEMASA MUCAMALAT BERKAITAN DENGAN ‘URF/ADAT
1. Jual beli menggunakan kad kredit
Penggunaan kad kredit kini terutama di dalam urusan jual beli sudah dianggap sebagai adat atau ‘urf. Sehingga setiap individu yang bekerja ada memiliki sekurang-kurangnya satu kad kredit. Kebanyakan kedai-kedai terutama gedung yang besar kini menawarkan perkhidmatan bayaran menggunakan kad kredit.

Walaupun di pihak pembeli, penggunaan kredit kad adalah bayangan kepada akad hutang tetapi di pihak penjual, penggunaan kredit kad diterima kerana mereka akan mendapatkan tunai apabila bil kredit kad tersebut dikemukan kepada pihak bank. Penerimaan kad kredit sebagai bayaran pada mereka adalah sama seperti bayaran tunai.

2. Jual beli menggunakan kad debit.
Kad debit bermaksud kad tunai yang digunakan oleh pelanggan sebuah bank untuk urusan pembayaran di kedai-kedai yang menawarkan perkhidmatan tersebut. Melalui penggunaan kad debit, para pelanggan tidak perlu membayar tunai sebaliknya jumlah yang akan dikenakan itu ditolak secara langsung dari akaunnya di bank. Ia berbeza daripada kad kredit kerana penggunaannya akan terhenti sekiranya tiada baki dalam akaunnya di bank.

3. Transaksi menggunakan internet
Kecanggihan teknologi hari ini memberi ruang dan peluang kepada masyarakat untuk melakukan urusan seharian secara atas talian. Perkara ini seakan-akan telah menjadi adat masyarakat kini dan ia diharuskan kerana memudahkan urusan. Di antara urusan yang dapat dilakukan menerusi internet adalah seperti:

a. Jual beli
b. Hutang
c. Sewa
d. Perbankan
e. Zakat
f. Sedekah

4. Transaksi menggunakan telifon bimbit
Ia berbeza daripada internet sekiranya dilihat daripada segi kepunyaan. Kemudahan intenet dapat dicapai di mana-mana sahaja (samada mereka memiliki komputer atau tidak) manakala kemudahan telifon bimbit hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki telifon mudah alih. Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh syarikat telekomunikasi ini juga terhad. Antara urusan yang dapat dibuat adalah seperti:

a. Jual beli (seperti tiket kapal terbang AirAsia)
b. Perbankan

Sekadar perkongsian.. wallahu aklam.

p/s: Ini merupakan sebahagian daripada isi kertas kerja yang dibentangkan dalam kuliah usul fiqah, UKM 2008 (Subjek MA). Anda dibenarkan untuk mengulangcetak atau mengulangletak artikel ini dan anda digalakkan menyertakan bersama ‘link’ ke artikel ini sebagai rujukan akademik yang sah (amanah ilmu) agar sekiranya terdapat komen, kritikan dsb maka pihak2 yang berkenaan itu dapat mengakses kepada penulisnya yang asal.

13 thoughts on “Kaedah Fiqhiyyah al-adatu muhakkamah dalam muamalat Islam

 1. ROSLAN 30 Oktober 2008 / 5:13 PM

  salam..
  nak tanya hukum pembelian ansuran mudah SINGER, apakah hukumnya? Adakah dikira riba?

  Terima kasih.
  Roslan

  IbnRajab: tak ada masalah. bkn riba. jual beli secara ansuran adalah harus

  • Saudara mie 2 Februari 2015 / 1:59 PM

   Bknkh ansuran dgn singer itu secara konvensional…apa ulasan tuan?

 2. noorain mohd hanapiah 3 September 2009 / 2:00 PM

  terima kasih kerana dgn adanye blog mcm ini dpat saya menambahan ilmu dlm bidang qawaid fiqh ini.dgn mklumat ini sya dpt memahami perkara yang di larang oleh agama.dan ia membantu sya dalam menyiapkan assigment sya.ahlan wasahlan

  IR: kembali. alhamdulillah. kalau blh sertakan link artikel ini dlm assgmt tu bg mmudahkan pihak2 berkenaan membuat ulasan, teguran atau apa2 komen terus kpd ana selaku penulisnya

 3. noorain mohd hanapiah 3 September 2009 / 2:09 PM

  salam,
  sye nak tnye adakah konsep BBA yang digunakan oleh bank islam sekarang ini sama dengan teori asasnya?trm ksh

  IR: w’salam. maaf ana x sempat merujuk produk trsbut, cuma ana yakin ia bertepatan kaedah asal insyaAllah. alasan ana: org Islam kerja kerana Allah, ikut aturan Allah dan mencari rezeki berkat daripada Allah. Yang selebihnya ana serah pada Allah. wallahu aklam

 4. muslimah 6 Julai 2010 / 10:09 AM

  salam..sy ingin bertanya mengenai pnulisan olh Dr.abd karim zaydan tentang syarat penggunaan kaedah al adat muhakamah dalam muamalat,blh br nma kitab pnlisan beliau

  IR: w’salam. al-wajiz fi usul al-fiqh. wallahu aklam

 5. Fazlina Aminin Salim 12 Ogos 2010 / 9:14 PM

  salam wbt.
  saya ingin bertanya tentang tambahan kaedah oleh ulama, yakni kaedah kelima, al-umur bi maqasidaha (segala urusan tergantung kepada tujuannya).
  mohon diberikan penjelasan.
  wallahua’lam

  IR: w’salam. betulkah ia kaedah tambahan? betul ke ia kaedah ke-5? hati2. Sila dptkan maklumat drpd buku2 primier dan jgn ambil mudah perkara ilmu. baru berkat. Allah aklam

 6. aiman 15 Ogos 2010 / 1:30 AM

  salam..
  bolehkah diterangkan secara jelas tentang
  الممتنعُ عادةً كالممتنعِ حقيقةً ??

  IR: w’salam. maksudnya lebih kurang (scr ringkas) ialah, perkara-perkara yang ditegah secara adat, adalah juga dilarang secara syariatnya selagi tiada nas sahih yg membuktikan sebaliknya.. Allah aklam

 7. nurhidayah 15 Januari 2011 / 6:30 PM

  As salam…
  boleh terangkan lebih lanjut bidang jual beli ini, kaedah “العادة محكمة” diguna pakai untuk mengharuskan perkara-perkara seperti berikut:
  a) bai al-mu’atah
  bagaimanakah kaedahnya dan contoh?
  mohon penjelasan.

  IR: insyaAllah, akan diusahakan

 8. MOHD IDRIS MOHD IDIN 5 Februari 2011 / 12:55 PM

  Al-fadil Ustaz,
  Mungkin ustaz bolih menulis qawai’d fiqhiah yang lain untuk tatapan umum dan peminat. Mua’amalat dan ibadat berkait rapat yang kadang2 dianggap ia dua perkara yang berasingan tetapi tidak begitu. Ini demi menjaga maqosid syar’iah/khomsah dhoruriat seseorang Muslim.

  IR: insyaAllah, dlm usaha.. hrp doanya

 9. wardah 28 Mei 2012 / 8:25 AM

  salam….. terimakasih ust, atas sbhgn ilmu qawaid fiqhiyyah dlm laman ini. ianya telah membantu sy meyiapkan asgmt saya utk mei ini, jazakallah hukhairan kasiran.

 10. siti norfatin 27 Jun 2012 / 9:34 AM

  assalamualaikum… boleh tak saya nak dapatkan maklumat mengenai jual beli mu’atah… @atau jual beli layan diri tanpa akad .?
  sy harap kerjasama tuan atau puan untuk menyelesaikan RnD …

 11. panda detected 18 Mac 2015 / 10:38 AM

  Menarik artikel ini. Saya suka saya suka. 🙂

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s